DPRD Kabupaten Magetan

Suyatno, S.Sos.
Suyono
Joko Suyono, S.Sos.
Nanang Sapto Aji
Edy Wuryanto, S.H.
Karmini
Rinita Sofia Hadi, B.A.
Hari Siswanto, S.Sos.