DPRD Kota Surabaya

1 Hj. Agustin Poliana, S.H., M.Si
2 H. Tri Didik Adiono, S.Sos
3 H. Budi Leksono,SH.
4 Anugrah Ariyadi, SH.
5 Baktiono, S.S.
6 Hj. Khusnul Khotimah
7 Ashri Yuanita Haqie, SE,SH.
8 D. Adi Sutarwijono, S.I.P.
9 Drs. Ec. Erwin Tjahyuadi, M.Si
10 Riswanto, S.Kom., M.I.Kom.
11 Ir. Armuji, M.H.
12 Dyah Katarina, S.Psi
13 Sukadar
14 H. Syaifuddin Zuhri , S.Sos
15 Hj. Siti Mariyam