DPRD Kabupaten Madiun

Anang Dwi Sujatno, SH
Y. Ristu Nugroho, ST
Suprapto, SE
Agus Setyo Budi, SE
Rudy Triswahono, S.Sos
Budiono
Sarwo Edi
Budi Wahono